Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Klastre

V súčasnosti sa začal čoraz častejšie v spojitosti so zvyšovaním konkurencieschopnosti regiónov, koncepciami lokálneho a regionálneho rozvoja a aktivitami zameranými na odstraňovanie regionálnych rozdielov uvádzať pojem klaster.

Hlavným argumentom pre vznik klastrov je skutočnosť, že procesy, ktoré podporujú novú, na vedomostiach založenú ekonomiku - technické know-how, tvorba inovácií a informácií - sa objavujú a rozvíjajú najlepšie, ak tento vývoj je sústredený v určitom mieste, teda je lokalizovaný.

Vsúčasnosti sa podniky vybavujú najnovšou technológiou, sú spojené rozvojovými impulzmi a sú schopné spolupráce v klastroch. Existencia takýchto podnikov vytvára určitú sieť, v ktorej vystupujú vzájomné obchodné a technologicko-technické prepojenia. Vzájomné prepojenie a dopyt redukujú transakčné náklady spojené s materiálnou, hodnotovou a informačnou výmenou, pričom sa zachováva výhoda malého, resp. stredného podnikania, najmä jeho kreativita.

Vzťahy medzi ekonomickými subjektmi môžu mať rôznu formu. Klastre predstavujú geograficky sústredené skupiny vzájomne previazaných odvetví (firiem), špecializovaných dodávateľov, poskytovateľov služieb, firiem v príbuzných odvetviach a pridružených inštitúciách, ako sú univerzity, agentúry a obchodné asociácie rôznych smerov, ktoré súťažia, ale aj spolupracujú. V klastroch je podporovaná spolupráca medzi podnikmi, urýchľujú sa inovačné procesy, ktoré majú interaktívny charakter a predstavujú nový efektívny nástroj regionálneho rozvoja.

Zástupcovia našej spoločnosti facilitovali vznik IKT klastra Z@ict. Svoje skúsenosti radi sprostredkujú aj vám.