Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Financovanie z fondov

V roku 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 - 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov. Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13,7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR. 

V tejto súvislosti našim zákazníkom ponúkame nasledovné služby:

  • Tvorba projektov a príprava žiadostí o finančný príspevok
  • Riadenie, implementácia a monitoring projektov
  • Spracovanie analýz, štúdií, expertíz
  • Technická podpora