Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Informačná bezpečnosť

 • Útoky a hrozby. Definícia útokov a používaných bezpečnostných mechanizmov v komunikačných sieťach  systémoch podľa odporúčania X. 800
 • Kryptografické systémy. Prehľad používaných kryptografických systémov s tajným a verejným kľúčom. Bezpečnosť   komerčne dostupných šifrovacích algoritmov (DES, 3-DES, AES/Rijndael, RSA) a pomocných kryptografických algoritmov (hašovacie funkcie, MAC)
 • Simulácia útokov na pracovnú stanicu. Nástroje a konfigurácia personálneho firewallu. Praktická realizácia spôsobov ochrán.
 • Praktická realizácia kryptoanalýzy zašifrovaného  textu metódou „cipher text only attack“
 • Komunikačné siete. Komunikačné protokoly. RM OSI model. Odporúčania na umiestnenie bezpečnostných mechanizmov v rámci RM OSI.
 • Ochrana e-mailovej komunikácie. Dôvernosť, integrita a autenticita komunikácie (používané bezpečnostné mechanizmy). Digitálny podpis. Certifikačná autorita. -
 • Spamy a antispamy. Algoritmy posudzovania relevantnosti e-mailových správ. Metódy a nástroje používané na kontrolu obsahu elektronických správ.  
 • Bezpečnosť protokolov siete Internet. IPsec, SSL, TLS protokol a ich mezpečnostné mechanizmy. VPN siete. Tunelovacie protokoly. Bezpečnosť privátnych virtuálnych sietí.
 • Bezpečnosť mobilnej komunikácie. Bezpečnosť prúdových šifier. Analýza útokov na prúdovú šifru A5. Štandard COMP 128. 
 • Praktická ukážka analýzy komunikácie pomocou komunikačného analyzátora – Wireshark). 
 • Ochrana e-mailovej komunikácie pomocou SW nástroja Trust port e-Sign. Praktická ukážka šifrovania a tvorby digitálneho podpisu.
 •  Ukážky antispamových ochrán
 • Tvorba VPN siete (konfigurácia, praktická ukážka použitia bezpečných protokolov). SW nástroj Kerio Winroute Firewall. 
 •  PC simulácia mobilného šifrovaného prenosu medzi mobilnou stanicou a sieťou