Máte víziu? Spoločne ju zmeňme na skutočnosť.
Hneď!

Novinky
Partneri

Multimédiá, multimediálne technológie

§  Základy obrazovej techniky (Snímače, ich vlastnosti a porovnanie s filmom (prevodová charakteristika, rozlišovacia schopnosť, prevod farebného obrazu, kolorimetria). Kódovanie obrazu (MJPG, MPEG1, MPEG 2, MPEG 4); Formáty videa (Štandard PAL, HD/HDTV PAL, AVI, streamovacie formáty).  Skenery, ich vlastnosti a použitie.)

§  Optika fotografických, filmových a videokamier (Základné vlastnosti optiky (svetelnosť, ohnisková vzdialenosť, hĺbka ostrosti, rozlišovacia schopnosť, optické vady). Digitálna fotografia a digitálne fotografické prístroje – vlastnosti, prenos obrazu do PC a jeho editácia. Videokamery a kamkordéry – formáty, typy, vlastnosti. Kamerové príslušenstvo.)

§  Základy zvukovej techniky (Priestorová akustika, Spektrálna analýza a hodnotenie zvuku - hlasitosť a hladina zvuku, frekvenčné intervaly. Akustika reči. Spracovanie a záznam audio signálov.  Hodnotenie elektroakustických parametrov audiotechniky. Technická podpora zvukovej tvorby Snímanie zvuku, editácia zvuku v programovom prostredí ADOBE Audition. Zvukové formáty a kompresia audio dát (Wave, Mpeg 3, iné zvukové formáty). Záznamové zariadenia a média – analógové a digitálne (DAT, CD-Audio, Minidisc).)

Práca v laboratóriu: Záznam, editácia a produkcia zvuku v programovom prostredí Audition

§  Obrazová skladba a kompozícia (Pravidlá komponovania statického obrazu a videa, Vnútorná organizácia a štruktúra výsledného obrazu. Zoradenie prvkov v rámci obrazu, tvarové línie,  Detail a jeho funkcia. Práca s plochou, svetlom,farbou. Obrazová štylizácia a jej podpora osvetlovacou technikou.  Metodika rámovania obrazu)

Práca v laboratóriu:  Nasnímanie zadanej kompozície, spracovanie fotografií v prostredí ADOBE Photoshop

§  Editačné  prostredie na spracovanie videa (Windows Moviemaker, Pinnacle Studio, ADOBE Premiera. Štruktúra programov, užívateľské rozhranie a ovládanie programu Strih, prechody a filtrácia v prostredí APR.  Kombinácia obrazovej a zvukovej zložky. Export finálneho diela do výstupného formátu DV, DVD.)
Práca v laboratóriu: Editácia videa v prostredí ADOBE Premiere 

§  Návrh multimediálnej WEB stránky (Optimálna štruktúra stránky, navigácia, vyhľadávanie. Zásady používania a kombinácie písma a farieb. Technické a programové prostredie používané pri vývoji stránky. WEB prehliadače a ich vlastnosti. Špecializované vizuálne editory pre WEB (FrontPage, DreamWeawer, Flash). Skriptovacie jazyky (JavaScript, PHP, CGI), ich vlastnosti a možnosti. Používanie kaskádových štýlov a animácií. Videoprezentácia na stránke WEB – špecifiká a metódy zakomponovania videosekvencie do WEB stránky.)